بخش پذیرش مقالات  بیوپورتال راه اندازی شد .                   بخش ویژه پژوهشگران بیوپورتال راه اندازی شد.                     بخش ویژه کارآفرینان بیوپورتال راه اندازی شد.